Masanobu Kikukawa, Hanshi

kikukawa

Kaicho (chairman), Okinawa Shorin-ryu Karate Shinkokai
Kaicho (chairman), Kokusai Ryukyu Kobudo Hozon Kyokai


10th Degree Black Belt in Shorin-ryu Karate
6th Degree Black Belt in RyukyuKobudo
3rd Degree Black Belt in Judo
3rd Degree Black Belt in Aikido
Shihan of Daiwa-Ryu Aiki Jujitsu
Director of All Okinawa Full Contact Karate Kyokai
Chief Director Daiwa ryu Aiki Jujitsu Higa-Ha
Koubukan Kyokai
Director of International Okinawa Shorin-Ryu Karate-Do Renmei/Union
and chief of Dan degree and title examiner
Registered Acupuncturist & Practitioner of Oriental Medicine


Hombu Dojo Gibu, Sensei

Kiku_Gibu_Class_1982BW Kiku_Gibu_Class_New_Year_Eve1984 Kiku_Gibu_Class_1989 Gibu dojo - Okinawa 2008.preview

Kikukawa, Sensei & Gibu, Sensei

Kiku and Gibu - 2008.preview (1)

Hargrove, Hanshi, Jiro Shiroma, Hanshi & Kikukawa, Hanshi

jiro y kiku

(copyright, trademark by Okinawa Shorin Ryu Karate Shinkokai)