Linaje

Linaje de Okinawa Shorin Ryu Karate (Kobayashi)

Linaje-Kobayashi linaje

Choshin Chibana, Hanshi (Padre del Kobayashi)
& Shugoro Nakazato, Hanshi (Shorinkan)

chibana