Links

Masanobu Kikukawa, Kaicho
Hombu dojo
Okinawa Shorin Ryu Karate Shinkokai
Kokusai Ryukyu Kobudo Hozon Kyokai
www.kiku.ca
www.kikukawakarate.ca

James Rault, Shihan
Victoria Shorin Ryu Karate Shinkokai
www.karatewave.com

Greg Turnbull, Shihan
Seienjuku karate Hombu-Cho Canada
http://seienjuku.ca

Christian Montañez, Kyoshi
International Shorin Ryu Matsumura Seito Karate Federation -Puerto Rico
https://ismskfpr.wixsite.com/shorinryu